براي دريافت خسارت اتومبيل،  بايد حداكثر تا 5 روز به شعب بيمه پارسيان مراجعه شود .

 - پذيرش خسارت بدنه

 1-مراجعه زيانديده به شعب پرداخت خسارت بيمه پارسيان 

2-تكميل فرم " پذيرش اعلام خسارت بيمه‌نامه بدنه خودرو"

 3-تحویل مدارك زير جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش:

  • بيمه‌نامه بدنه
  • گواهينامه و كارت ملي راننده مسبب حادثه
  • كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت
  • بيمه‌نامه شخص ثالث خودروی مورد بیمه
  • گزارش مقامات انتظامی (حسب مورد و نوع خسارت)
  • فاکتورهای تعمیرات و هزینه نجات و حمل (در صورت وجود)

يادآوري: چنانچه مدارك گواهينامه، كارت خودرو يا شناسنامه مالكيت و بيمه‌نامه شخص ثالث وسيله نقليه در زمان تشكيل پرونده ارائه نگردد، پرونده بدون تعهد تشكيل و بيمه‌گذار ملزم است حداكثر ظرف مدت 15 روز آنها را ارائه نمايد.

4- كارشناسي و ارزیابی خسارت خودرو مورد بیمه توسط كارشناس شركت بيمه

5-پرداخت خسارت مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بدنه خودرو

6- در صورتيکه خودرو داراي پوشش اضافي سرقت درجا لوازم باشد ميبايست گزارش مقامات انتظامي شامل کلیه قطعات سرقت شده به همراه شرح دقیق نحوه وقوع و تاریخ دقیق وقوع آن همراه با سایر مدارک ذکر شده ارائه گردد.

7-در خسارات ناشی از آتش سوزی،ارائه گزارش سازمان آتش نشانی و پلیس 110 الزامی است.